top of page

algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op andere gebeurlijke voorwaarden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit.

PRIJSOFFERTE

Iedere prijsofferte is slechts bindend voor het door de klant opgegeven aantal exemplaren en geldig gedurende 4 weken na opmaak van de prijsofferte. Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW. Prijswijziging van lonen, grondstoffen en andere niet voorzienbare omstandigheden op het ogenblik van de offerte, machtigen Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit tot evenredige prijsaanpassingen.

PROEFDRUK

De klant kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren, waarvan één gedateerd en eigenhandig getekend met “voor akkoord” moet worden teruggezonden. Proeven, in overeenstemming met de definitieve uitvoering, zoals een kleurenprint, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Indien op basis van de proefdruk correcties dienen te worden aangebracht die afwijken van het originele concept, zullen tevens extra kosten worden aangerekend. Tenzij andere schriftelijke overeenkomsten, dient de correctie van een proefdruk binnen de vijf werkdagen aan Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit te worden teruggezonden. Bij laattijdige terugzenden van een proefdruk, is Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit niet verantwoordelijk voor een latere uitvoering en levering van het order. Na ontvangst van de verbeterde proefdruk is Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit niet meer verantwoordelijk voor de nog eventueel voorkomende zetfouten, die niet duidelijk door de klant werden aangeduid. Mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

BESTELLINGEN

De door Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit gemaakte ontwerpen, teksten, tekeningen, foto’s en dergelijke, blijven steeds eigendom van Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit, die de klant niet kan opeisen.

AFWIJKINGEN

Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit garandeert geenszins, en kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, dat de kleur en de tekening van geleverde goederen volkomen identiek zijn aan de ter beschikking gestelde ontwerpen en/of stalen.

Volgende geringe afwijkingen zijn steeds toegestaan en geven de klant niet het recht goederen te weigeren:

- een speling van maximum 5% meer of minder in oplage

- lichte verschillen in kleur, zuiverheid en eenvormigheid

Om eventuele geschillen te vermijden bij een vervolgorder, dient de klant een staal van zijn eerdere bestelling bij te voegen.

WERKPLAATS

Alle handelingen en diensten zijn uitvoerbaar op een door Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit gekozen werkplaats. Indien Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit wordt verzocht bepaalde diensten uit te voeren op een door de klant opgegeven adres, verbindt de klant zich er toe dat deze in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke gebreken in de uitvoering van de overeengekomen diensten ingevolge een gebrek aan werkruimte, slechte lichtvoorziening, ongunstige meteorologische omstandigheden, alsook ieder ander ongemak.

LEVERINGSTERMIJN

Laattijdig afleveren van teksten, modellen, correcties, drukproeven, alsook het laattijdig bevestigen van het order kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen. De leveringstermijn, op schrift gezet bij de prijsofferte, begint te lopen vanaf de eerstvolgende werkdag volgend op het overhandigen van alle documenten die nodig zijn om het werk te kunnen aanvangen. De levering geschiedt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, ten huize van Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit. Verpakkings- en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Indien de goederen dienen te worden geleverd op een door de klant schriftelijk opgegeven adres, wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen. Wenst de klant een andere regeling, dan zijn de meerkosten te zijnen laste. De goederen reizen steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelde. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. Iedere schade aan de geleverde goederen die voortkomt uit de inwerking van meteorologische omstandigheden, zoals regen of zon, kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van of vergoeding door Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen op het ogenblik van de bestelling.

OVERMACHT

Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit is niet verantwoordelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of voor het overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn indien deze gebreken en/ of overschrijding het gevolg is van omstandigheden die Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit niet heeft kunnen voorkomen en buiten haar wil plaatsvinden.

BETALING

Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit heeft het recht een voorschot te vragen bij elke bestelling ten bedrage van 1/3 van de totale prijs, het saldo bij levering. De factuur is betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Wanneer de factuur onbetaald blijft op de vervaldag, wordt een aanmaning tot betaling aangetekend opgestuurd. Blijft deze na 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aangetekend schrijven, nog steeds onbetaald, wordt zonder aanmaning de schuld verhoogt met 10% van de totale factuurprijs, met een minimum van 25 euro. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de respectievelijke vervaldag, behoudt Leitmotiv BV / Lauwers Publiciteit zich het recht voor nog lopende zaken te annuleren. Indien op verzoek van de klant, de bestelling wordt geannuleerd, zal een factuur worden opgemaakt op basis van de op dat ogenblik gedane prestaties en/of aankopen.

KLACHTEN

Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele betwistingen en geschillen tussen beide partijen.

bottom of page